همه چیز در مورد ابزار دقیق

همه چیز در مورد ابزار دقیق

همه چیز در مورد ابزار دقیق

Blog Article

ابزار دقیق، به هر نوع دستگاه، تجهیزات
ابزار دقیق یک زیرساخت برای سیستم کنترل و اتوماسیون شامل ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر: انواع سنسور، انواع کنترلر، نشاندهنده، ترانسمیتر، رکوردر و... میباشند ...
مانند فلومتر، فلوکنترلر، کنترلر فشار، پمپ، ابزار دقیق تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری خرید ابزار دقیق دما ، فشار و میزان عبور سیالات از داخل خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند. در صنایع غذایی ، صنایع پتروشیمی ، رنگ ...
دتکتورگازیف ژنراتور، راکتور آزمایشگاهی و غیره می باشد.
و سیستم اندازه‌گیری و کنترل دقیق مقادیر فیزیکی مانند دما، فشار، جریان و سرعت گفته می‌شود. این ابزارها به منظور اندازه‌گیری، مشاهده، تحلیل و کنترل پارامترهای مرتبط با فرایندها، دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Report this page